Naujienos

Užklausa išsiųsta sėkmingai.

Užklausos forma:

Sutinku, kad mano pateikti asmeniniai duomenys būtų panaudoti atsakant į šią mano užklausą. Taip pat esu informuotas, jog bet kuriuo metu galiu atšaukti šį sutikimą duomenų panaudojimui.

Visuotinis akcininkų susirinkimas

UAB „Radviliškio mašinų gamykla“ (įm. k. 171367918 buveinės adresas Vytauto g. 3, Radviliškis) bendrovės valdyba sprendimu  2020 m. balandžio 30 d. 14 val., adresu Vytauto g. 3, Radviliškis, šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Akcininkų registracijos pradžia 13.30 val.

Valdybos patvirtinta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

  1.  UAB „Radviliškio mašinų gamykla“ 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio, pateikiamo kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada, tvirtinimas.
  2. Bendrovės 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

Asmuo, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

Informuojame, kad eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kuris pateikiamas internetiniame puslapyje https://www.factory.lt arba dėl jo pateikimo akcininkui kreiptis į Bendrovę elektroniniu paštu [email protected] . Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pateikti paštu arba pristatyti į Bendrovę, adresu Vytauto g. 3, Radviliškis, iki 2020 m. balandžio 30 d. 9.30 val. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Akcininkai turi teisę pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su 2020 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu [email protected]   arba pristatomi į Bendrovę, adresu Vytauto g. 3, Radviliškis, ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 23 d. darbo pabaigos (16.30 val.).

Nuo 2020 m. balandžio 8 d. akcininkai, atvykę į Bendrovės buveinę, adresu Vytauto g. 3, Radviliškis, arba Bendrovės internetiniame puslapyje https://www.factory.lt, gali susipažinti su Bendrovės dokumentais, susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke, susirinkimo sprendimų projektais ir informacija, susijusia su akcininkų teisių įgyvendinimu.

Atsižvelgiant į tai, kad šio pranešimo paskelbimo dieną Lietuvos Respublikos teritorijoje galioja karantinas iki 2020 m. balandžio 27 d. ir nėra galimybių numatyti ar jis galios ir susirinkimo dieną – kviečiame Bendrovės akcininkus teikti prioritetą susipažinimui su Bendrovės  pateikta informacija akcininkams internetiniame puslapyje https://factory.lt/lt/naujienos/ bei prašome eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kuris turės būti pateiktas  paštu arba pristatytas į Bendrovę, adresu Vytauto g. 3, Radviliškis, ne vėliau kaip  iki 2020 m. balandžio 30 d. 9.30 val.

ATSISIŲSKITE BALSAVIMO BIULETENĮ PASPAUDĘ ŠIĄ NUORODĄ:

 Balsavimo biuletenis.pdf


0