Naujienos

Užklausa išsiųsta sėkmingai.

Užklausos forma:

Sutinku, kad mano pateikti asmeniniai duomenys būtų panaudoti atsakant į šią mano užklausą. Taip pat esu informuotas, jog bet kuriuo metu galiu atšaukti šį sutikimą duomenų panaudojimui.

Papildomas pranešimas apie susirinkimą

UAB „Radviliškio mašinų gamykla“ bendrovės pagrindinio akcininko iniciatyva papildoma  2023 m. balandžio 28 d. 11 val., adresu Vytauto g. 3, Radviliškis, šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – EVAS) darbotvarkė 3 klausimu. Akcininkų registracijos pradžia 10.30 val. Valdybos patvirtinta patikslinta EVAS darbotvarkė:

  1.  UAB „Radviliškio mašinų gamykla“ 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio, pateikiamo kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada ir metiniu pranešimu, tvirtinimas.
  2. Bendrovės 2022 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.
  3. UAB „Radviliškio mašinų gamykla“ valdybos nario /-ių atšaukimas ir naujo /-ų išrinkimas. 

Asmuo, dalyvaujantis EVAS, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo EVAS turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti EVAS taip pat apima teisę klausti.

Informuojame, kad EVAS darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kuris pateikiamas internetiniame puslapyje (https://factory.lt/) arba dėl jo pateikimo akcininkui kreiptis į Bendrovę elektroniniu paštu [email protected]  Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pateikti paštu arba pristatyti į Bendrovę, adresu Vytauto g. 3, Radviliškis, 101 kab., iki 2023 m. balandžio 28 d. 9.30 val. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Balsavimo biuletenis parsisiuntimui

 

 

 

 

0