Naujienos

Užklausa išsiųsta sėkmingai.

Užklausos forma:

Sutinku, kad mano pateikti asmeniniai duomenys būtų panaudoti atsakant į šią mano užklausą. Taip pat esu informuotas, jog bet kuriuo metu galiu atšaukti šį sutikimą duomenų panaudojimui.

Visuotinis akcininkų susirinkimas 2022 04 29

UAB „Radviliškio mašinų gamykla“ (įm. k. 171367918 buveinės adresas Vytauto g. 3, Radviliškis) bendrovės valdybos sprendimu 2022 m. balandžio 29 d. 11 val., adresu Vytauto g. 3, Radviliškis, šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Akcininkų registracijos pradžia 10.30 val.

Valdybos patvirtinta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

  1.  UAB „Radviliškio mašinų gamykla“ 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio, pateikiamo kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada ir metiniu pranešimu, tvirtinimas.
  2. Bendrovės 2021 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

Asmuo, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

Informuojame, kad eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kuris pateikiamas internetiniame puslapyje (www.factory.lt ) arba dėl jo pateikimo akcininkui kreiptis į Bednrovę elektroniniu paštu [email protected]  Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pateikti paštu arba pristatyti į Bendrovę, adresu Vytauto g. 3, Radviliškis, 101 kab., iki 2022 m. balandžio 29 d. 9.30 val. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Akcininkai turi teisę pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su 2022 m. balandžio 29 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu [email protected]  arba pristatomi į Bendrovę, adresu Vytauto g. 3, Radviliškis, 101 kab., ne vėliau kaip iki 2022 m. balandžio 22 d. darbo pabaigos (16.30 val.).

Nuo 2022 m. balandžio 14 d. akcininkai, atvykę į Bendrovės buveinę, adresu Vytauto g. 3, Radviliškis, arba Bendrovės internetiniame puslapyje (https://www.factory.lt), gali susipažinti su Bendrovės dokumentais, susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke, susirinkimo sprendimų projektais ir informacija, susijusia su akcininkų teisių įgyvendinimu.

Balsavimo biuletenis parsisiuntimui PDF formatu
0