Naujienos

Užklausa išsiųsta sėkmingai.

Užklausos forma:

Sutinku, kad mano pateikti asmeniniai duomenys būtų panaudoti atsakant į šią mano užklausą. Taip pat esu informuotas, jog bet kuriuo metu galiu atšaukti šį sutikimą duomenų panaudojimui.

Visuotinis akcininkų susirinkimas 2022 01 31

UAB „Radviliškio mašinų gamykla“ (įm. k. 171367918 buveinės adresas Vytauto g. 3, LT82151 Radviliškis) bendrovės pagrindinio akcininko iniciatyva ir valdybos sprendimu 2022 m. sausio 31 d 13 val., adresu Vytauto g. 3, Radviliškis, šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Akcininkų registracijos pradžia 12.30 val.

Valdybos patvirtinta neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl UAB „Radviliškio mašinų gamykla“ valdybos narių atšaukimo.
  2. Dėl UAB „Radviliškio mašinų gamykla“ valdybos narių išrinkimo.

Asmuo, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir galiojantį Galimybių pasą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

Informuojame, kad neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kuris pateikiamas internetiniame puslapyje (http://www.factory.lt ) arba dėl jo pateikimo akcininkui kreiptis į Bendrovę elektroniniu paštu [email protected] . Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pateikti paštu arba pristatyti į Bendrovę, adresu Vytauto g. 3, Radviliškis, iki 2022 m. sausio 31 d. 9.00 val. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Akcininkai turi teisę pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su 2022 m. sausio 31 d neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu [email protected] arba pristatomi į Bendrovę, adresu Vytauto g. 3, Radviliškis,, ne vėliau kaip iki 2022 m. sausio 25 d. darbo pabaigos (16.30 val.).

Nuo 2022 m. sausio 6 d. akcininkai, atvykę į Bendrovės buveinę, adresu Vytauto g. 3, Radviliškis, arba Bendrovės internetiniame puslapyje (http://www.factory.lt ), gali susipažinti su Bendrovės dokumentais, susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke, susirinkimo sprendimų projektais nuo 2022 m. sausio 14 d. ir informacija, susijusia su akcininkų teisių įgyvendinimu.

Atsižvelgiant į tai, kad šio pranešimo paskelbimo dieną Lietuvos Respublikos teritorijoje yra paskelbta  valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės bei yra nustatyti suvaržymai pagal kuriuos į organizuojamus renginius (išskyrus nustatytas išimtis) galima tik asmenims, kurie atitinka Galimybių paso kriterijus ir nėra galimybių numatyti ar šis galiojimas ir susirinkimo dieną nebus sugriežtintas.

Įvertinus nurodytas aplinkybes kviečiame Bendrovės akcininkus teikti prioritetą susipažinimui su Bendrovės pateikta informacija akcininkams internetinio puslapio http://www.factory.lt / skiltyje (Naujienos) bei prašome neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kuris turės būti pateiktas paštu arba pristatytas į Bendrovę, adresu Vytauto g. 3, Radviliškis, ne vėliau kaip iki 2022 m. sausio 31 d. 9.00 val.

Balsavimo biuletenis parsisiuntimui PDF formatu

 

0